اخبار - اخبار

اخبار

  • میزبانی از عوامل فیلم «ترانه» در برج باران ۲ مشاهده
  • حمایت گروه باران از هفتمین کنگره جراحی خراسان مشاهده
  • مانور امداد و نجات و اطفای حریق در برج مسکونی باران 3 مشاهده
  • حضور مدیران شرکت فولاد یزد در باران مشاهده
  • حمایت باران از تئاتر دریاچه قو مشاهده
  • تقدیر از صبر و شکیبایی همسایگان پروژه های باران مشاهده