اخبار

اخبار

  • میزبانی از عوامل فیلم «ترانه» در برج باران ۲ مشاهده
  • حمایت گروه باران از هفتمین کنگره جراحی خراسان مشاهده
  • سید جواد هاشمی و حسام نواب صفوی در هتل برج های باران مشاهده
  • حمایت گروه باران از کنگره اندودانتیکس نوین مشاهده
  • مانور امداد و نجات و اطفای حریق در برج مسکونی باران 3 مشاهده
  • حضور مدیران شرکت فولاد یزد در باران مشاهده